In het laatste nummer van Wijkberichten staat op pagina 7 een verhaal over een project in een van de woonerven in de Laan van de Marel. Dit project zal in 2021 uitgevoerd worden, maar zal in verband met de harde lockdown later starten.  Gedacht wordt nu aan 1 maart a.s. afhankelijk uiteraard van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Bewoners uit Emmerhout maken plannen voor het mooier maken van hun woonerven. Onlangs is de woon- en leefbaarheidsvisie voor Emmerhout vastgesteld. U heeft daarover gelezen in het herfstnummer van Wijkberichten, dit najaar. Dit beleidsstuk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente Emmen en Wijkbelangen Emmerhout. Bij de uitvoering van de genoemde plannen willen zij de bewoners van Emmerhout nadrukkelijk betrekken. Het is tenslotte hun wijk, zij hebben als bewoners de meeste ervaring in en met hun buurt.

 

Aanpak woonerven

In de ‘Woon- en Leefbaarheidsvisie Emmerhout met Wijkaanpak 2020-2030’ wordt beschreven dat in veel woonerven in Emmerhout de buitenruimte niet meer van deze tijd is. We weten dat veel bewoners best een mening hebben over een groene en uitnodigende buurt en een fijne woonomgeving. Het bestuur van Wijkbelangen vindt het belangrijk dat de bewoners meedenken en meebeslissen over de inrichting van hun buurt.

Ondersteuning door Buurtwerk Nederland

Wijkbelangen heeft hiervoor met steun van de gemeente aan Buurtwerk Nederland gevraagd om te helpen. Buurtwerk Nederland heeft ervaring in dorpen en wijken om samen met bewoners woonerven en pleinen her in te richten. In Drenthe werkt Buurtwerk samen met de BOKD. We beginnen in een woonerf aan de Laan van de Marel in Emmerhout. Daarna willen we kijken of deze aanpak ook bruikbaar is in de andere woonerven. We gaan ervan uit dat bewoners heel goed weten hoe ze samen hun buurt tot een fijnere, groenere en gezondere buurt willen maken. 

Hoe gaan we starten?

We starten, samen met Wijkbelangen, in een van de woonerven aan de Laan van de Marel. In dit woonerf gaan we de buurt informeren over de actie. We gaan door loting een groep van 10 bewoners van dit woonerf vragen of ze willen meepraten in de werkgroep die de ideeën ophaalt. Met deze werkgroep gaan we kijken op welke manier we zoveel mogelijk de andere bewoners uit het woonerf kunnen verleiden hun mening te geven. Gedurende het project werken we samen met de Gemeente Emmen, Lefier en Sedna, zodat we niet alleen een plan maken waar inwoners blij mee zijn, maar dat ook past bij de doelen en de uitgangspunten die in de woon- en leefbaarheidsvisie staan. Daarmee wordt het een plan van ons allemaal. Uiteraard zoeken we hierin ook verbinding met bestaande initiatieven en organisaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld de WijkExpeditie, Emmerhoutlijm, initiatieven vanuit de burgerbegroting, de basisscholen, zorgorganisaties en de bieb.

Wat levert het op?

Met de door de werkgroep opgehaalde ideeën gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn voor een herontwerp. We gaan een aantal mogelijke varianten uitwerken. Alle varianten moeten bijdragen aan zowel het woonplezier van de bewoners van het woonerf als aan een toekomstbestendig woonerf. Op een gezellig feest voor de zomer van 2021 willen we met alle bewoners van het woonerf de beste variant uitkiezen. Deze beste variant wordt gedeeld met het college van de gemeente Emmen met het verzoek om het plan in een volgende fase te brengen en te kijken hoe en wanneer het uitgevoerd kan worden. 

Jos Voppen, Buurtwerk Nederland
Luit Hummel, BOKD


Wijkberichten 2020 I 4