BUDGET VOOR EMMERHOUT FABRIEK

Emmerhout heeft een wijkcentrum nodig. Daar is iedereen het over eens. Maar voordat er een wijkcentrum is moet er heel wat gepraat en uitgezocht worden. Een werkgroep van bewoners heeft de schouders hier onder gezet.

Voorschot Burgerbegroting 2024
Op dit moment werken een viertal studenten van NHL Stenden aan een aantal deelopdrachten. Ook in deze voorbereidingsfase worden er kosten gemaakt. Het bestuur van Wijkbelangen heeft daarom voorgesteld om een € 7500,- uit de Burgerbegroting 2024 hiervoor beschikbaar te houden.

Tijdens de jaarvergadering van 26 maart is aan bewoners gevraagd of ze hiermee in stemmen. Na een presentatie van de Emmerhout Fabriek hebben de aanwezigen unaniem ingestemd met dit voorstel.

Het is erg fijn dat er nu ook financiële ruimte is voor onderzoek en verdere uitwerking van de plannen!