Het was in het najaar van 2016 dat Emmerhout kennis maakte met de Burgerbegroting. Het zou een instrument zijn waarmee wijkbewoners meer zeggenschap óver en betrokkenheid bíj́ hun eigen buurt zouden krijgen. Uit de evaluatie in 2019 bleek dit inderdaad het geval. De betrokkenheid van inwoners was toegenomen door samen plannen te maken en uit te voeren. Voor de gemeente reden om er mee door te gaan. Voor de Burgerbegroting in 2019 werd voor Emmerhout een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld.

 

Bezuinigingen

Maar anderhalf jaar later ziet de wereld er heel anders uit. De gemeente is genoodzaakt om verschillende redenen fors te bezuinigen. In juni worden we persoonlijk door burgemeester van Oosterhout op de hoogte gesteld dat het college de gemeenteraad gaat voorstellen om voor de burgerbegroting geen geld meer beschikbaar te stellen. Het budget dat al toegezegd is, maar nog niet is uitgegeven, blijft uiteraard wel beschikbaar.

Eenvoudige versie

Zo lijkt een experiment na een paar succesvolle jaren alweer een zachte dood te sterven. Lijkt, want het is de vraag of wij ons als Emmerhout daarbij neerleggen. In de evaluatie stond ook dat burgerbegroting een logische stap is naar meer bewonersparticipatie. Het gaat niet om het instrument, maar om hetgeen we ermee willen bereiken. De burgerbegroting zoals die in de afgelopen jaren vorm kreeg was de meest eenvoudige versie. Als wijk kregen we de beschikking over een bepaald bedrag dat we naar eigen goeddunken konden besteden in de wijk. Dit bedrag ging niet ten koste van andere uitgaven in de wijk. Er werd bijvoorbeeld niet minder gemaaid en er brandden niet minder lantaarnpalen.

Burgerbegroting 2.0

De gemeente heeft bij monde van de burgemeester laten weten dat zij graag met de leden van de werkgroep Burgerbegroting Emmerhout wil praten over hoe we op een andere wijze kunnen gaan werken aan het versterken van de betrokkenheid van wijkbewoners bij hun eigen buurt, erf of wijk. Burgerbegroting gaat namelijk niet alleen over overdragen van budget maar ook over inspraak. De memo die hiervoor geschreven is zou in oktober bij het jaarlijkse bezoek van Eric van Oosterhout aan Wijkbelangen Emmerhout besproken worden. Voor dit gesprek was ook de werkgroep uitgenodigd. Helaas door nieuwe beperkende maatregelen in verband met een 2e golf van corona kon dit bezoek niet doorgaan.

Uitgangspunten

In het bestuursakkoord (waarin de speerpunten van het huidige beleid zijn vastgelegd) zijn enkele uitgangspunten opgenomen die ondersteunend zijn aan het principe van burgerbegroting en uitdaagrecht in het bijzonder en versterken van invloed door inwoners in het algemeen. O.a. Inwoners worden uitgedaagd mee te denken, praten en beslissen over keuzes voor hun dorp of wijk; inwoners worden gestimuleerd met ideeën te komen en worden ondersteund om deze ook uitgevoerd te krijgen; inwoners worden uitgedaagd taken van de gemeente over te nemen als zij denken dit beter, slimmer of goedkoper te kunnen.

Raadpleging

In genoemde memo komen deze punten terug. Nadat het uitgestelde overleg uiteindelijk heeft plaatst gevonden zullen ook de inwoners van Emmerhout geraadpleegd worden. De wijze waarop en een tijdstip zijn op dit moment nog niet bekend. Dit heeft natuurlijk te maken met de onzekere tijden waarin we leven. Maar we hopen dat we dit ergens in het voorjaar van 2021 kunnen organiseren. De insteek zal duidelijk zijn: wij willen door!

Wijkberichten 2020 I 4